Når det oppstår tvist vil partene ofte forsøke å løse tvisten gjennom forhandlinger, enten på egen hånd eller ved hjelp av advokat. Dersom dette ikke lykkes, må partene ta stilling til om det er hensiktsmessig å søke en rettslig avklaring gjennom rettsapparatet. En rettslig prosess er både kostbart og tidkrevende. I tillegg til at en rettslig prosess er belastende for partene, vil utfallet av saken også ofte være usikker.
Som et alternativ til en rettslig prosess vil mekling ofte kunne være et godt og kostnadseffektivt alternativ. Gjennom meklingsprosessen får partene bistand til forhandlingene, og mulighetene til å kunne komme frem til en løsning på konflikten øker. Mekling er også fremtidsrettet på den måten den legger til rette for at partene kan fungere sammen også i fremtiden.
Mekleren er en nøytral mellommann som stiller sin juridiske innsikt og kompetanse til rådighet, men det er partene selv som har herredømme over prosess og resultat. Partene kan også dersom de ønsker det, være representert ved egne advokater i meklingen, men disse deltar i så fall kun som rådgivere.
Mekleren er ingen dommer, og kan ikke treffe avgjørelser som er bindende for partene. Det er normalt heller ikke meklerens oppgave å gi partene rådgivning. Meklingen er konfidensiell, og partene kan ikke påberope seg noe som har kommet frem under meklingen i en senere rettslig prosess dersom meklingen ikke fører frem.
Meklere sertifisert av Advokatforeningen har gjennomført et intensivt og omfattende opplæringsprogram. For å bli sertifisert må man bestå en avsluttende evaluering. Det er også stilt krav om vedlikehold av kompetanse for å kunne beholde sertifiseringen.

Mekling egner seg like godt både i forretningskonflikter og i private konflikter.

Ta kontakt dersom du har spørsmål om mekling, en telefon koster jo ikke noe!

https://mekling.no