MEKLING

Jeg er mekler sertifisert av Den Norske Advokatforening.

Når det oppstår tvist vil partene ofte forsøke å løse tvisten gjennom forhandlinger, enten
på egen hånd eller ved hjelp av advokat. En utenomrettslig løsning sparer partene for
usikkerhet, lange rettslige prosesser og ofte høye advokatkostnader.

Som et alternativ til en rettslig prosess vil mekling ofte kunne være et godt og
kostnadseffektivt alternativ. Mekleren er en nøytral mellommann som stiller sin juridiske innsikt og kompetanse til rådighet, men det er partene selv som har herredømme over meklingen og resultatet. Partene kan også dersom de ønsker det, være representert med egne advokater under meklingen, men disse advokatene deltar i så fall kun som rådgivere for partene.

Mekleren er ingen dommer, og kan ikke treffe egne avgjørelser som er bindende for
partene. Meklingen er konfidensiell, og partene kan heller ikke påberope seg noe som
har fremkommet under meklingen, dersom meklingen ikke fører til en løsning og
saken likevel må bringes inn for retten.

Meklere sertifisert av Advokatforeningen har gjennomført opplæring godkjent av
Advokatforeningen. For å bli sertifisert må man bestå en avsluttende evaluering. Det
stilles også krav til vedlikehold av meklingskompetansen for å kunne beholde
sertifiseringen.

ADVOKAT RUNE NESSETH

Hvalstadveien 36 C
1395 Hvalstad

Ta kontakt dersom du har spørsmål
om mekling, en telefon koster jo ikke noe!

Mekling egner
seg like godt både i
forretningskonflikter
og i private konflikter.